Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Hình thức văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
22/2020/TT-BTTTT 07/09/2020 Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số Tải về
23/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Tải về
24/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Tải về
26/2020/TT-BTTTT 23/09/2020 Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông Tải về
28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Tải về
28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Tải về
08/2018/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
32/2017/TT-BTTT 15/11/2017 Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Tải về
20/2017/TT-BTTTT 12/09/2017 Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc Tải về
27/2017/TT-BTTTT 20/10/2017 Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Tải về
01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Tải về
05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017 Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia Tải về
1029/ QĐ - UBND 19/03/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án xây dựng Chính quyền điện tử Nghệ An" Tải về
07/CT-UBND 15/03/2016 Chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo triển khai, quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Chính quyền điện tử HCM Framework 2.0 trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
33/2016/QĐ-UBND 14/04/2016 Quyết định ban hành quy định về công chức chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
23/2011/QĐ-UBND 06/05/2011 Quyết định ban hành quy định quản lý, vận hành hệ thống giao ban điện tử Tỉnh Nghệ An Tải về
32/2010/QĐ-UBND 21/05/2010 Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Nghệ An Tải về
175/KH-UBND.TrT 29/03/2016 Kế hoạch triển khai mở rộng hệ thống chính quyền điện tử HCm Egov 2.0 Tải về
3179/QĐ-UBND 09/07/2014 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Nghệ An thành Trung tâm CNTT&TT khu vực Bắc Trung Bộ Tải về
102/KH-UBND 29/02/2016 Kế hoạch cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2016 của các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>