Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Hình thức văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
18/2017/TT-BTTTT 11/09/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng Tải về
35/2017/TT-BTTTT 23/11/2017 Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số Tải về
20/2017/TT-BTTTT 12/09/2017 Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc Tải về
24/2017/TT-BTTTT 17/10/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến" Tải về
25/2017/TT-BTTTT 17/10/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động U-UTRA FDD- Phần truy cập vô tuyến" Tải về
26/2017/TT-BTTTT 17/10/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT" Tải về
27/2017/TT-BTTTT 20/10/2017 Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Tải về
29/2017/TT-BTTTT 07/11/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku" Tải về
81/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông Tải về
13 /2016/TT-BTTTT 25/05/2016 Quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Tải về
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 08/06/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Tải về
16/2016/TT-BTTTT 28/06/2016 Hướng dấn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá Tải về
30/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây” Tải về
32/2015/TT-BTTTT 05/11/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz” Tải về
33/2015/TT-BTTTT 05/11/2015 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz” Tải về
22/2015/TT-BTTTT 17/08/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM” Tải về
23/2015/TT-BTTTT 13/08/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD” Tải về
24/2015/TT-BTTTT 18/08/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Tải về
25/2015/TT-BTTTT 09/09/2015 Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông Tải về
12/2015/TT-BTTTT 29/05/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>